1. Adatvédelmi tájékoztató

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Az Ön személyes adatait a Futóegerek Sport Egyesület (székhely: 7200 Dombóvár, VI. utca 15, (a továbbiakban: FUTÓEGEREK SE)) által fenntartott, és működtetett webes felület alkalmazása során használjuk fel az alábbiak szerint:

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Futóegerek SE különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit.

2. Adatkezelés célja

  – a FUTÓEGEREK SE által működtetett felület hírlevelére történő feliratkozás lebonyolítása,

 – a FUTÓEGEREK SE által kínált rendezvények, versenyek, edzőtáborok lebonyolítása,

  – a FUTÓEGEREK SE működése során a felhasználó, valamint jelentkezések során megadott személyes adatok kezelése.

3. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik.

A személyes adat akkor kezelhető, ha

          ha az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy

 –    jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

4. Milyen adatokat kezelünk?

Az eseményeinkre, versenyeinkre, edzőtáborokainkra, előadásainkra, hírleveleinkre jelentkezők:

          családi és utóneve,

          születési ideje,

          anyja születési családi és utóneve,

          résztvevő elektronikus levélcíme,

          résztvevő telefonszáma.

          számlázáshoz: adószám, EU adószám.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Általános szabályok

Amennyiben a vendég hírlevélre történő feliratkozását igényli a regisztrációban kért adatok a feliratkozáshoz, a személy beazonosításához szükségesek. A hírlevélről történő leiratkozás lehetősége a felületen szintén biztosított.

A résztvevő a regisztrációját egyoldalú nyilatkozatával bármikor jogosult megszüntetni a jelen tájékoztató VII. pontjában feltüntetett elektronikus címre írt elektronikus üzenettel. Az adatkezelő ebben az esetben a regisztrációt köteles – az elektronikus üzenet kézbesítését követően haladéktalanul –, de legkésőbb 15 munkanapon belül megszüntetni.

A résztvevő általi megszüntetés hiányában az adatkezelő a vendég adatait a regisztrációt követően az esemény/verseny tényleges megkezdését vagy lezárását követően 5 évig őrzi.

A résztvevő külön kérésére a megadott személyes adatok törlésre kerülhetnek.

A webes felületen megadott adatok adatai kezelésének időtartama:

Az adatkezelő

          a vendég adatait az érintett felhasználó FUTÓEGEREK SE-vel fennálló viszonyának,

 

          A webes felület használatában (hírlevél) résztvevő felhasználó, regisztrációja megszüntetésével, illetve a jelen tájékoztató VII. pontjában feltüntetett elektronikus levélcímre írt elektronikus üzenettel kérheti a rá vonatkozó adatkezelés megszüntetését.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

Az Ön adataihoz az Adatkezelőnek a webes felület működtetésében résztvevő munkatársai, valamint az Adatfeldolgozónak a felület működtetésével kapcsolatban foglalkoztatott alkalmazottai férnek hozzá.

A webes felület szerkesztéséhez, működtetéséhez jogosult hozzáférni:

          a rendszer adminisztrátorai

          meghatározott körben a Futóegerek SE adminisztrátori joggal rendelkező tagjai

 

          saját adatai tekintetében a vendég betekintést nyerhet.

Kérheti-e Ön adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását?

A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A FUTÓEGEREK SE személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az FUTÓEGEREK SE zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az FUTÓEGEREK SE a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az FUTÓEGEREK SE a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll a FUTÓEGEREK SE rendelkezésére.

Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a info@hobaratok.hu email címen jelezze felénk. Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Adatkezelő adatai:

          Levelezési cím: Futóegerek Sport Egyesület: (7200 Dombóvár, VI. utca 15.),

          E-mail: info@futoegerek.hu

          Telefonszám: +36 (20) 228 0973

 

Ön emellett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.

 

 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Adatvédelmi irányelvek és nyilatkozat

Az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). A GDPR 2018. május 25-én lép hatályba, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

 

A fentiekre tekintettel a Futóegerek Sport Egyesület használatához a Felhasználó által – a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően – „Adatvédelmi tájékoztató”, valamint „Adatvédelmi nyilatkozat” elfogadására van szükség, mely dokumentumokban részletes tájékoztatást adunk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről, és ismertetjük az adatkezelésére vonatkozó elveket. Az „Adatvédelmi tájékoztató” -t, valamint „Adatvédelmi nyilatkozat” -ot megtekintheti a következő linkekre kattintva is:

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Általános rész

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának előírásait figyelembe véve nyilatkozom, hogy a Futóegerek Sport Egyesület (székhely: 7200 Dombóvár, VI. utca 15.) által működtetett felület használata (hírlevél feliratkozás), valamint a tábori, csoportos és magán oktatásokra történő jelentkezések regisztrációjához szükséges személyes adataim, valamint személyes adatot tartalmazó okmányaim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.

A hozzájárulásom a következő mellékletben foglalt adatokra vonatkozik: kezelt adatok köre.

A hozzájárulás megadása előtt tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom,

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adataim körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeimet részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a felület használata, valamint az oktatásokra és havas táborokra történő jelentkezéseket megelőzően megismertem.

 

Fogalommeghatározások:

Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A Futóegerek Sport Egyesület tekintetében adatkezelő maga az Egyesület (székhely: 7200 Dombóvár, VI. utca 15.)

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Futóegerek Sport Egyesület esetében adatfeldolgozó maga az Egyesület (székhely: 7200 Dombóvár, VI. utca 15.).

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Futóegerek Sport Egyesület hírlevelére feliratkozik, valamint a meghirdetett sítanfolyamokra, táborokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

Sütik (cookies) kezelése

I. Mik azok a sütik?

A süti rövid szövegfájl, amely a felhasználó számítógépére, illetve mobil eszközére kerül a webhely látogatásakor.

Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek. Röviden a sütik széles körben használt eszközökön, amelyeknek célja a webhelyek működésének lehetővé tétele, illetve azok hatékonyságának növelése, valamint az, hogy információt közvetítsen a webhely tulajdonosai számára.

II. Hogyan használja a webhely a sütiket?

1. Feltétlenül szükséges, funkcionális sütik

Munkamenet (Session) sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik a számunkra, hogy azonosítsuk az Ön számítógépét és a webhelyünk emlékezzen arra, hogy ugyanaz a személy mozog oldalról oldalra és segít a webhelynek megjegyezni azokat az adatokat, amiket az előző oldalon adott meg vagy választott ki, elkerülve ezzel, hogy újra meg kelljen adnia bizonyos szükséges információkat. Ezek nélkül a Session sütik nélkül a honlapunkon bizonyos felhasználói funkciók nem fognak működni.

Webhely használatát elősegítő sütik: Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a honlapunk számára arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, mint pl., hogy Ön beleegyezett-e abba, hogy ezen a webhelyen sütiket használjunk. Ez a cookie a számítógépre határozott időtartamra kerül mentésre (általában egy évig vagy tovább), és nem törlődik a böngésző bezárásakor. Állandó cookie-kat ott használunk, ahol tudnunk kell a több mint egy alkalommal történő böngészés során, hogy ki a website látogatója. Például, az általunk használt ilyen cookie tárolja el az Ön által megadott beállításokat, így a következő látogatás alkalmával ezeket nem szükséges újra beállítania.

2. Webhelyhasználat elemzését segítő sütik

A webhely a Google Inc. („Google”) által nyújtott webhelyelemző szolgáltatás, a Google Analytics segítségével elemzik a webhely használatát. Ehhez a Google Analytics „sütiket”, vagyis az Ön számítógépére települő szövegfájlokat alkalmaz.

A sütik információkat hoznak létre arról, hogy Ön hogyan használja webhelyünket. Ezeket az információkat – a szokványos internetes naplóadatokat (köztük az Ön IP-címét) és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, nevet nem tartalmazó információkat – továbbítjuk a Google részére, amely azokat – többek között az Amerikai Egyesült Államokban működtetett szerverein – tárolja. A Google ezeket úgy anonimizálja, hogy tárolás előtt eltávolítja az IP-cím utolsó oktettjét.

A Google Analytics szolgáltatási feltételeinek megfelelően a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy segítségével elemezze, hogy Ön miként használja a webhelyet és jelentéseket készítsen a webhelyen zajló tevékenységről. Még közérthetőbben: A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk webhelyünk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik).

A Google Analytics szolgáltatási feltételeinek értelmében a Google a birtokában lévő adatok egyikéhez sem társítja az Ön IP-címét.

A Google Analytics működését letiltó böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével a Google Analytics sütik használata letiltható. A bővítmény jelzi a Google Analytics JavaScript (ga.js) alkalmazás számára, hogy a webhely használatára vonatkozó információkat ne továbbítsa a Google Analytics részére.

3. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (Pl.: Google, Facebook).

Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl.: hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (Ahogyan korábban is írtuk, az éppen használt IP címet csak részben rögzítik). A Facebook konverzió követéssel jelentések készíthetők arról, hogy a hirdetések megtekintése után milyen műveleteket hajtanak végre az emberek. A műveletekről semmilyen olyan adatot nem tárol és nem továbbít a Facebook, ami a személy pontos beazonosítására szolgálhat. A felhasználók ezt a döntésüket végrehajtó mechanizmust itt tudják elérni, pl.: www.aboutads.info/choices

Mik azok a harmadik feles sütik?

Oldalainkon más oldal linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, Google+ oldalunk linkje, Twitter-oldalunk ikonja stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. A www.futoegerek.hu nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső webhelyek tartalmáért.

Harmadik feles süti az is, amiket hirdetőpartnereinktől kapunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking), hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el a számítógépére, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.

Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashat:

http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

III. Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat?

Első látogatáskor a www.futoegerek.hu honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a www.futoegerek.hu oldal az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

IV. Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

A webhelyek megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.

Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a webhely működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

További tudnivalók a sütikről

A legtöbb böngészőben lehetőség van:

          az adott számítógépen vagy eszközön lévő sütik megtekintésére és egyesével való törlésére

          a harmadik felektől származó sütik letiltására

          megadott webhelytől származó sütik letiltására

          minden süti számítógépen való tárolásának letiltására

          a sütik automatikus törlésére a böngésző bezárásakor

Sütik törlése esetén az adott webhelyre vonatkozó felhasználói beállítások is elvesznek. Továbbá, ha a sütik teljes körű letiltása mellett dönt, sok webhely (bele értve a mi oldalunkat is) nem fog megfelelően működni. Ezért azt ajánljuk, hogy az oldalunk használatakor ne kapcsolja ki a sütiket.

Várunk edzéseinken

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. SPAR Parkoló